Pengenalan

Posted by sabri | 6:17 AM | | 0 comments »

Nama
1. Persatuan Mencegah Dadah Malaysia atau nama pendeknya PEMADAM

Tempat Pejabat
Ibu Pejabat PEMADAM Kebangsaan,
No. 8, Jalan Ledang,
50480 Kuala Lumpur

Tujuan
Tujuan Persatuan itu ialah:-
(a) Untuk bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta agensi-agensi mereka dan lain-lain badan dalam usaha untuk menghapuskan pengeluaran dan perniagaan dadah yang menyalahi undang-undang dan penggunaannya dalam apa-apa bentuk.

(b) Untuk membasmi serta menjalankan penyelidikan mengenai penggunaan dadah dan untuk membantu bekas-bekas penagih dadah melalui JAGAAN LANJUTAN.

(c) Untuk menyedarkan masyarakat akan bahaya penggunaan dadah dan melibatkan masyarakat dalam usaha mencegah penyalahgunaan dadah serta bekerjasama dengan Persatuan-persatuan dan badan yang mempunyai tujuan yang sama dengan Persatuan ini.

(d) Untuk melancarkan kegiatan-kegiatan Persatuan itu dalam peringkat Negeri dan Daerah dan memberi galakan serta bekerjasama dengan Persatuan-persatuan dan Badan-badan yang mempunyai tujuan yang sama dengan Persatuan ini.

Penaung
Penaung bagi Persatuan Kebangsaan ialah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Penaung bagi Persatuan Daerah dalam sesuatu Negeri dan bagi jawatankuasa Penyelaras Negeri ialah Yang Amat Berhormat Menteri Besar atau Ketua Menteri Negeri itu, mengikut mana yang berkenaan.

(1) Penasihat PEMADAM Kebangsaan hendaklah diwujudkan terdiri daripada bekas-bekas Yang Dipertua PEMADAM Kebangsaan yang masih berupaya dan perlantikan ini boleh diperbaharui atau dibuat perlantikan semula setiap 2 tahun sekali tidak melebihi daripada 5 orang.

Kuasa-kuasa persatuan
Persatuan itu hendaklah mempunyai kuasa untuk membuat segala perkara yang perlu untuk mencapai tujuan-tujuannya, dan khususnya, tanpa menyentuh keluasan makna yang tersebut terlebih dahulu:-

(a) Untuk memajukan dan mengawal penyatuan dan memberi bantuan kepada mana-mana badan yang mempunyai tujuan yang sama dengan Persatuan itu.

(b) Untuk mengambil, memegang dan melupuskan harta alih dan tak alih, termasuklah stok dan sekuriti, dan dengan jalan lain menguruskannya adalah satu cara sebagaimana dikehendaki oleh hal keadaan, termasuklah mengadai janji atau mencagar mana-mana harta bagi maksud tujuan-tujuan Persatuan itu.

(c) Untuk mengambil alih tugas-tugas, aset dan tanggungan mana-mana orang atau badan yang mempunyai tujuan yang sama dengan Persatuan itu atau had-had dan syarat-syarat yang boleh dipersetujui.

(d) Untuk menguruskan derma kekal dan membuat pembayaran darinya.

(e) Untuk memungut derma dan meminjam wang dan merayu dan menerima pemberian dari semua jenis dan melaburkan wang derma, wang dan pemberian itu.

(f) Untuk menerbitkan dokumen-dokumen, mengadakan persidangan dan seminar tempatan dan menghantar wakil-wakil menghadiri persidangan dan seminar yang diadakan di luar negeri yang berhubung dengan penyalahgunaan dadah.

(g) Untuk memberi bantuan dalam apa-apa bentuk kepada mana-mana persatuan atau badan yang mempunyai tujuan yang sama dengan Persatuan itu atau kepada mana-mana penagih dadah.

(h) Untuk membuat pemberian, dan untuk atau menderma kepada mana-mana khairat.

(i) Ahli Lembaga Pemegang Amanah PEMADAM Kebangsaan.

(50% daripada Pengamanah-pengamanah ini adalah terdiri daripada mereka yang bukannya
Pengasas PEMADAM atau menganggotai sebarang Jawatankuasa Persatuan ini.)

(j) Untuk menubuh sebuah Yayasan PEMADAM bagi tujuan mendapatkan sumber kewangan yang berterusan melalui bidang-bidang yang akan diputuskan oleh Majlis Anti Dadah PEMADAM Kebangsaan.

(k) Majlis Anti Dadah PEMADAM Kebangsaan hendaklah melantik (4) orang Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan PEMADAM yang terdiri daripada seorang Pengerusi dan Tiga orang ahli.

Seranie

Posted by sabri | 6:15 AM | | 0 comments »

Name: Seranie Anak Ngaoh
D.O.B:
Email:

Seranie

Posted by sabri | 6:15 AM | 0 comments »

Adelina Guntor

Posted by sabri | 6:08 AM | | 0 comments »

Name: Adelina Guntor
D.O.B:
Email:kumang_kindcruel@yahoo.com

OBJEKTIF PENUBUHAN PEMADAM
1.Untuk bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta agensi-agensi mereka dan lain-lain badan dalam usaha untuk menghapuskan pengeluaran dan perniagaan dadah yang menyalahi undang-undang dan penggunaannya dalam apa-apa bentuk.
2.Untuk membasmi serta menjalankan penyelidikan mengenai penggunaan dadah dan untuk membantu bekas-bekas penagih dadah melalui JAGAAN LANJUTAN.
3.Untuk menyedarkan masyarakat akan bahaya penggunaan dadah dan melibatkan masyarakat dalam usaha mencegah penyalahgunaan dadah serta bekerjasama dengan Persatuan-persatuan dan badan yang mempunyai tujuan yang sama dengan Persatuan ini.
4.Untuk melancarkan kegiatan-kegiatan Persatuan itu dalam peringkat Negeri dan Daerah dan memberi galakan serta bekerjasama dengan Persatuan-persatuan dan Badan-badan yang mempunyai tujuan yang sama dengan Persatuan ini.


PERANAN PEMADAM


1.Mendidik orang ramai mengenai bahaya penggunaan dadah melalui rancangan pencegahan, pendidikan dan penerangan.
2.Mengumpul dan menyampaikan pendapat pakar-pakar mengenai penggunaan dadah dan menganjurkan seminar, majlis dialog, forum dan kursus-kursus.
3.Membantu dalam menyediakan perkhidmatan kaunseling.
4.Bekerjasama dengan Jabatan-Jabatan kerajaan yang bersangkutan dan lain-lain pertubuhan sukarela dalam usaha mencegah penggunaan dadah.

Mohd Nazrin Bin Othman

Posted by sabri | 1:30 AM | | 0 comments »


Name: Mohd Nazrin bin Othman
D.O.B: 15 February 1989
P.O.B: Kabong
Email Address: yenkbg89@yahoo.com

Mohd Sabri bin Mura

Posted by sabri | 1:27 AM | | 0 comments »

Name: Mohd Sabri bin Mura
D.O.B: 29 March 1989
P.O.B: Limbang
Email Address: Sab2989@yahoo.com

Visi dan Misi

Posted by sabri | 12:44 AM | | 0 comments »

Visi
Negara Bebas Dadah 2015

Misi PEMADAM
1. Membasmi dadah adalah tanggungjawab kita bersama
2. Kita perangi dadah habis-habisan

Sejarah penubuhan PEMADAM

Posted by sabri | 10:04 PM | | 0 comments »

PEMADAM iaitu Persatuan Mencegah Dadah Malaysia telah ditubuhkan pada 22 Mac 1976. Mengikut perlembagaan YAB Perdana Menteri Malaysia adalah Penaung PEMADAM dan beliau yang akan melantik Yang DiPertua PEMADAM Kebangsaan.

Yang DiPertua PEMADAM Kebangsaan :

i. YB Dato' Athi Nahapan - telah dilantik menjadi Yang Dipertua Pertama Mac 1976 - Mei 1976

ii. YB Dato' Rais Yatim telah dilantik sebagai Yang DiPertua Kedua pada Jun 1976 - Mei 1987.

iii.YB Tan Sri Dato' Seri Megat Junid bin Megat Ayob telah dilantik menjadi Yang DiPertua Ketiga pada 9 Jun 1987 - November 1999.

iv. YB Dato' Haji Zainal Abidin bin Haji Zin telah dilantik sebagai Yang DiPertua PEMADAM Keempat pada 16 Disember 1999 - Oktober 2006.

v. YB Dato' Mohd. Johari bin Baharum, Timbalan Menteri Keselamatan Dalam Negeri telah dilantik sebagai Yang DiPertua PEMADAM Kelima pada 1 November 2007 sehingga kini.
PEMADAM ditadbirkan oleh satu badan yang dipanggil Majlis Anti Dadah PEMADAM Kebangsaan; dan untuk melicinkan lagi jentera pengurusan dan pelaksanaan program dan aktivitinya, biro - biro telah diwujudkan. Sebagai satu badan yang bercorak kebangsaan, PEMADAM juga bergerak di peringkat negeri, daerah dan unit.

PEMADAM telah dikenali ramai dan bolehlah dikatakan PEMADAM telah menjadi " a household name ". Sebagai sebuah badan bukan kerajaan, PEMADAM telah bergerak cergas membantu kerajaan memerangi DADAH- Musuh Utama Negara.

Di dalam negara, PEMADAM menjalin hubungan rapat dan kerjasama erat dengan beberapa kementerian dan jabatan, di antaranya Kementerian Pelajaran, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Penerangan, Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan Polis DiRaja Malaysia. PEMADAM juga memandang penting kepada peranan agama dan dengan itu sentiasa mendapatkan input-input yang konstraktif daripada badan-badan ini.

Peranan dan tugas utama PEMADAM adalah pendidikan pencegahan dan penyebaran maklumat mesej anti dadah. Untuk mencapai matlamat ini, PEMADAM memberi fokus kepada belia, pelajar, pekerja, pendidik dan ibubapa. Berbagai kursus, seminar, bengkel diadakan supaya mesej anti dadah dapat tersebar meluas dan kemahiran mengendalikan kerja-kerja pencegahan dadah dapat dipertingkatkan.

PEMADAM telah menganjurkan, menaja, mengelola atau terlibat sama di dalam projek dan program seperti kursus panel penceramah, kursus anti dadah untuk ibubapa, seminar anti dadah untuk belia, skim lencana anti dadah untuk pelajar-pelajar sekolah dan juga bengkel bengkel IT bagi pengendalian maklumat di zaman ledakan teknologi informasi ini.

Walaupun PEMADAM tidak terlibat dengan urusan rawatan dan pemulihan, namun PEMADAM sangat peka terhadap nasib malang dan penderitaan orang-orang yang terdekat dengan penagih seperti ibu bapa, anak isteri dan saudara mara. Oleh itu, PEMADAM menubuhkan PENAWAR, sebagai badan rujukan dan sokongan kepada ahli-ahli keluarga penagih yang disebut sebagai golongan penderita sepi atau "silent sufferers ".

Di luar negara, di arena antarabangsa pula, PEMADAM juga begitu aktif sekali, khususnya di negara-negara jiran ASEAN dan di rantau Asia . PEMADAM menjadi pertubuhan pengasas kepada penubuhan IFNGO (International Federation of Non Government Organisations), satu badan ikatan antarabangsa menentang penggunaan dadah. Sekretariat IFNGO terletak di Ibu Pejabat PEMADAM Kebangsaan. IFNGO juga telah melahirkan bengkel ASEAN-NGO, juga satu forum anti dadah tetapi khusus untuk negara-negara ASEAN. Usaha baik IFNGO telah mendapat pengiktirafan ECOSOC (Economic & Social Council) Bangsa-Bangsa Bersatu.PEMADAM juga turut aktif di dalam aktiviti-aktiviti WFTC( World Federation of Therapeutic Communities) dan forum-forum anti dadah lain yang dianjurkan samada oleh Colombo Plan atau lain-lain Agensi Anti Dadah Bangsa-Bangsa Bersatu.